EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İktisat

Lisans

1998

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fransız Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2003

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fransız Dili ve Edebiyatı

Doktora 

2009 

AKADEMİK MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

Türkiye 

Bolu 

Gazetecilik Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. 

2015-

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye 

Ankara 

Fransızca Mütercim-Tercümanlık ABD 

Öğr. Gör.

2009–2014

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye 

Ankara 

Fransızca Mütercim-Tercümanlık ABD 

Arş. Gör. 

2000-2009

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Tercüme İlmi (“traductologie”), Türk Tercüme Tarihi, Modern Türk Dili ve Edebiyatı, Kültürler Arası İletişim


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

0

 

 

 

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

0

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

0

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

0

0

Doktora

0

0

Uzmanlık

0

0

Diğer Faaliyetler (üyelik vb.)

Türk Dil Kurumu Çeviri Kurulu

         

 

YAYINLARI 

Kitaplar

1.

YASA, Ş. Alpaslan (2013), Türkçenin Istılâh Mes’elesi ve İdeolojik Kaynaklı Sapmalar, Ankara: Kurtuba Yl., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 570, ISBN: 978-605-88919-7-5

2.

YASA, Ş. Alpaslan (2014), Türkçenin İnkişâfı İçin Tercüme, Ankara: Hitabevi Yl., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 225, ISBN: 978-605-4868-06-3

 

 

 

Kitap Bölümleri

1.

YASA, Ş. Alpaslan (2011), “Mütercim Olarak Mehmed Âkif”, UZUN, Mustafa İsmet (Editör), Mehmet Âkif Ersoy, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yl., ss. 401-434, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 496, ISBN: 978-975-17-3586-7

2.

YASA, Ş. Alpaslan ve ark. (1996) (Ortak Kitap: Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Mustafa İsen, Doç. Dr. Mümtaz’er Türköne, Doç. Dr. Zühal Cafoğlu, Yrd. Doç. Dr. İrfan Erdoğan, Dr. Öner Kabasakal, Alpaslan Yasa), Türk Eğitim Sistemi; Alternatif Perspektif, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yl.


Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.

YASA, Ş. Alpaslan (2013), “Resmî Dilde Frenkleşme”, Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2013, ss. 937-951.

2.

YASA, Ş. Alpaslan (2012), “Türkçeye Robenson Tercümeleri”, Kebikeç, 2012, sayı: 33, ss. 353-421.

3.

YASA, Ş. Alpaslan (2011), “Türkçeyi Geliştirme Stratejisi Olarak Tercüme”, Kebikeç, 2011, sayı: 31, ss. 53-95.

4.

YASA, Ş. Alpaslan (2009-2), “Mehmed Âkif’in Fransızcadan Tercümeleri”, Folklor/Edebiyat, Ankara, sayı: 60, 2009/4, ss. 81-109

5.

YASA, Ş. Alpaslan (2006), "Şiir Tercümesi Üzerine. –Türkçede Prévert Şiiri Örneği-“; Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  yıl: 6, sayı: 11, Güz 2009, ss. 143-160 

6.

YASA, Ş. Alpaslan (2008-8), “II. Meşrûtiyet Devrinde Tercüme Faâliyeti”, Kebikeç. İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 26 (Dosya: II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki), Ankara, 2008. ss. 231-261

7.

YASA, Ş. Alpaslan (2008-3). “ ‘Koyunu Hazmederek Arslan Kalmak’.  Orhan Veli'ye Yöneltilen Taklit Ve İntihal Suçlamaları”, Erdem. Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, sayı 52, 2008, ss. 261-276

8.

YASA, Ş. Alpaslan (2007), "Jacques Prévert ve Orhan Veli Şiirlerinin Akrabalığı”, Frankofoni, Ortak Kitap No 19, Ankara, 2007, ss. 219-239.

9.

YASA, Ş. Alpaslan (2003-3). “L’Art comme moyen de la recherche du sens caché du monde –un courant millénaire (Dünyanın Gizli Anlamını Araştırmanın Bir Vasıtası Olarak Sanat –Eflâtun’dan Hugo’ya Binlerce Yıllık Bir Akım)”, Frankofoni, Ortak Kitap No 15, Ankara, 2003, ss. 461-478.

10.

YASA, Ş. Alpaslan (2003-2), “La Traduction chez les Turcs anciens et sous la dynastie abbasside (Eski Türklerde ve Abbasî Hânedânı Zamanında Tercüme)”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, Aralık 2003, c. 20, sy. 2, ss. 203-223

11.

YASA, Ş. Alpaslan (2002-2), “Existe-t-il une science de la traduction? (Bir Tercüme İlmi Mevcut mudur?)”, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Ankara: Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Mütercim-Tercümanlık Bölümü Yayını, 2002 Aralık sayısı, ss. 137-149.

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.

YASA, Ş. Alpaslan (2012-2). “Türkçede Istılâh Teşkîlindeki Başlıca Hatâlar”, I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20-21 Ekim 2011, Bildiri Kitabı, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Yl., ss. 530-543

2.

YASA, Ş. Alpaslan (2008-2).  “Beytülhikme Muhitinde Tercüme Teorisi”, 10-14 Eylül 2007 târîhinde Ankara’da Atatürk Yüksek Kurumu’nun ev sâhipliğinde düzenlenen 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)’nde sunulan tebliğ; 38. ICANAS Bildirleri. Felsefe, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yl., ss. 419-434

3.

YASA, Ş. Alpaslan (2008-1). “19. Asır Türkiye’sinde Tercüme Anlayışının Gelişmesi. Télémaque Tercümeleri Örneği” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından Beytepe Kampüsünde 11-12 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen “Çeviribilmde Yeni Ufuklar” konulu Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu'nda sunulan tebliğ; Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri. Çeviribilimde Yeni Ufuklar. 11-12 Mayıs 2006, Yayına Hazırlayan: Asalet Erten, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2008, ss. 267-295

4.

YASA, Ş. Alpaslan (2005-1)."Tercüme Bilimine Bir Katkı Olarak Türk Tercüme Târihi Hakkında Bâzı Tesbitler", Ankara’da 21-26 Kasım 2005 tarihlerinde T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen (“Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları” konulu) 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nde sunulan tebliğ; 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 21-26 Kasım 2005, cilt V, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yl., ss. 2667-2677; 

5.

YASA, Ş. Alpaslan (2004). “La Contribution de la langue française à la formation d’une nouvelle conception     de la langue turque (Fransızcanın Yeni Bir Türkçe Anlayışının Teşekkülüne Katkısı)”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Beytepe Kampüsünde  12-14 Mayıs 2004 tarihlerinde düzenlenen milletlerarası Türkiye, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Frankofoni Kolokyum’unda sunulan tebliğ; Colloque de Francopohonie en Turquie, dans les pays balkaniques et de l' Europe orientale, Istanbul: Les Éditions ISIS, 2005, pp. 519-539

 

 

Diğer yayınlar (Tercümeler)

1.

YASA, Ş. Alpaslan (2002-1). (Bir tanesi makale hacminde –ss. 47-50- olmak üzere 26 adet açıklayıcı geniş notlarla tercüme eden), Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim. (Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu), Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Araştırma / İnceleme / Çeviri Dizisi: 13, Kasım 2000

 

Announcements


Bolu Abant İzzet Baysal University - Faculty of Communication © 2018 Back to top